Sasha Sykes

Sasha Sykes, How to Write a Novel 3, 2012, Resin & Feathers, 11 x 8 x 2 Inches